Menu
Cross

Har du en kod?

Lås upp rabatter eller visst innehåll i butiken

Avtalsbestämmelser för medlemskap i Actic

Allmänt

Dessa allmänna villkor utgör en bilaga till det avtal om medlemskap som ingåtts mellan ACTIC Sverige AB (”Actic”) och medlemmen (”Medlemskontraktet”). Dessa allmänna villkor ska i tillämpliga delar gälla även för annat engagemang hos Actic, inkluderat provträning på någon av Actics anläggningar. Vid provträning ses du som medlem, men endast under provträningsperioden.

Medlemskapet

Actic tillhandahåller medlemskap vilket berättigar en medlem att nyttja tjänster som Actic tillhandahåller såväl fysiskt som digitalt. Medlemskapet i Actic är personligt och kan icke överlåtas av medlemmen till annan person. Medlemskapet kan inte sägas upp i förtid utan löper enligt avtalad period. Avtalad period är den överenskomna tidsperiod som Medlemskontrakt och allmänna villkor minst ska gälla, räknat från avtalat startdatum till och med bindningstidens slut. Actic tar inget ansvar för skada och/eller förlust på egendom tillhörig eller upplåten till medlem eller någon som medlem svarar för. Actic svarar dock för sådan skada och/eller förlust på egendom tillhörig eller upplåten till medlem, eller någon som medlem svarar för, om det beror på Actics vårdslöshet. Medlem ansvarar för att hon/han är i lämplig fysisk kondition för att tillgodogöra sig träning och behandling. Träning, övningar, dieter, kostvanor och andra liknande aktiviteter, sker på medlemmens egen risk. Actic eller Actics samarbetspartners ansvarar inte för skador, olyckor, sjukdom, dödsfall eller andra konsekvenser som går att härleda från medlemmens nyttjande av de tjänster som Actic tillhandahåller såväl i Actics lokaler, utomhus eller digitalt. Medlemmen ansvarar för att kontrollera alla råd, uppmaningar och instruktioner med läkare eller annan sakkunnig innan de följer eller genomför dessa. Medlemmen ansvarar också för att se till att denne har den kunskap, teknik, utrustning, fysiska förmåga och andra förutsättningar som krävs för att utföra övningar, träningspass eller andra instruktioner. Medlemmen är också skyldig att hålla Actic skadeslöst från varje krav som tredje man kan komma att rikta mot Actic som en följd av medlemmens nyttjande av de tjänster som Actic tillhandahåller.

Minimiålder för medlemskap i Actic är 16 år. För medlem som inte fyllt 18 år krävs målsmans godkännande. Medlemmen ansvarar för att informera Actic vid adressändring (inkl. ändring av e- postadress). Vid beviljande av medlemskap ska medlemsavgift betalas. Medlemmar som valt betalsätt autogiro debiteras i samband med första månadsavgiften.

Tillgänglighet

Säsongsmässiga förändringar av öppettider/öppethållning berättigar inte till förlängning av gällande Medlemskontrakt. Bad kan endast ske under badets öppettider. Öppettider framgår av anslag på anläggningen.

Trivsel, hygien och allmän skötsel

Det åligger medlemmar att följa de regler avseende trivsel, hygien, allmän skötsel, träningsmetoder och ordning vilka meddelas från tid till annan skriftligen eller muntligen av Actic personal. Doping och annan grov misskötsamhet Användning och/eller försäljning av på Riksidrottsförbundets dopinglista förbjudna preparat eller liknande prestationshöjande medel är strikt förbjudet på Actics samtliga träningsanläggningar. Actic förbehåller sig rätten att oanmält iscensätta dopingkontroll. Annan grov misskötsamhets såsom bl.a. hot, våldsamt uppträdande eller andra liknande fall av misskötsamhet är strikt förbjudet på Actics samtliga träningsanläggningar.

Justering av Medlemskontrakt- och villkor

Actic förbehåller sig rätten att justera Medlemskontraktet eller dessa allmänna villkor. Vid justeringar till nackdel för medlemmen, får medlemmen säga upp medlemskapet med verkan från ändringens ikraftträdande, om uppsägning görs senast 30 dagar från mottagandet av Actics information. Actic åtar sig att skriftligen informera medlemmarna om sådana justeringar av Medlemskontrakt och allmänna villkor senast 60 dagar innan justeringen träder i kraft.

Lagval och tvistelösning

Allmänna villkor och Medlemskontrakt ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvist mellan Actic och medlem med anledning av dessa allmänna villkor eller Medlemskontrakt ska avgöras av svensk domstol. Actic och medlemmen ska dock i första hand försöka komma överens. En medlem kan även få en tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

Kontakt

Actic kan kommunicera med mig via email, sms, app och telefon, så länge jag är medlem i Actic och under en period om 18 månader efter avslutat medlemskap. Jag kan närsomhelst begära att Actic upphör med dylik kommunikation.

Pris och prisjustering

Medlemmen ska betala det pris som framgår i medlemskontraktet för sitt medlemskap. Under bindningstiden är priset skyddat mot all slags prishöjning. Om Actic efter bindningstiden löpt ut önskar justera priset, är Actic skyldigt att informera medlemmen om sådan höjning senast 60 dagar innan prishöjningen träder ikraft samt även om medlemmens rätt att säga upp medlemskapet med verkan från dagen då prishöjningen träder i kraft. Medlemmen kommer att informeras skriftligen antingen per e-post eller post enligt de uppgifter som finns registrerade i medlemsuppgifterna hos Actic. Om medlem önskar säga upp sitt medlemskap med anledning av prishöjningen ska medlem senast 30 dagar från mottagandet av Actics information säga upp sitt medlemskap till Actic enligt vad som regleras i dessa villkor.

Administrationsavgift

Vid löpande betalning av medlemskap via autogiro tillkommer en administrationsavgift om upp till 390kr per år. Avgiften debiteras första gången när medlemskapet varat i 12 månader och debiteras därefter den första månaden per varje påbörjad tolvmånadersperiod som medlemskapet varar, dvs. månad 13, månad 25 osv. under avtalstiden. Avgiften återbetalas inte för det fall medlemskapet upphör innan den tolvmånadersperiod som betalningen avser löpt ut.

Medlemskort

Medlemskort är en värdehandling varför förlust ska anmälas till Actic. Nytt medlemskort utfärdas då mot en avgift om 100 kronor.

Autogireringar

Autogireringar från kontot sker den 28:e varje månad varför medlemmen förbinder sig att tillse att likvider finns tillgängligt på det konto som uppgivits. Saknas likvider på kontot skickar Actic en betalningspåminnelse till medlemmen. Vid betalningspåminnelse tillkommer lagreglerad påminnelseavgift. Avisering anses gjord tillsvidare genom dessa villkor.

Uppsägning av medlemskap

Medlem rekommenderas att göra sin uppsägning av medlemskapet vid någon av Actics träningsanläggningar. Om medlemmen inte har möjlighet att säga upp sitt medlemskap vid en Actic- anläggning kan medlemmen säga upp sitt medlemskap per telefon, post eller från den epostadress som finns registrerad i dess medlemsuppgifter. Uppsägning görs till Actic per telefon till 08-519 211 00 eller per mail till kundsupport@actic.se. Uppsägning av medlemskap ska skriftligen bekräftas av Actic med information om bl.a. datum för medlemskapets upphörande, sista betalningsdag och sista träningsdag. Medlems uppsägning av löpande autogirobetalningar kan ske först efter bindningstiden löpt ut. Uppsägningstiden är en månad plus resterande dagar i uppsägningsmånaden. Autogirobetalare har rätt att avsluta betalningar via autogiro och kommer då att belastas de resterande månaderna under bindningstiden via månatliga inbetalningsavier med en extra avgift. Actic förbehåller sig rätten att vid angivande av skäl att omedelbart säga upp medlemskapet till upphörande. Skäl som berättigar sådan omedelbar uppsägning är brott mot medlemsavtalet eller Actics vid var tid gällande Code of Conduct som framgår av Actics hemsida det vill säga att medlem lånar ut sitt medlemskort till obehörig, agerar i strid mot villkoren om ”Doping och annan grov misskötsamhet” eller stängs av på grund av utebliven betalning eller om medlem väsentligen bryter mot villkor om ”Trivsel, hygien och allmän skötsel” eller på annat sätt väsentligen bryter mot Medlemskontrakt- eller villkor. Meddelande om sådan omedelbar uppsägning och skälen till uppsägningen ska lämnas till medlemmen skriftligen och medlemmen ska ges en möjlighet att inom 10 dagar från mottagandet av sådant meddelande vidta rättelse, om annat inte uttryckligen anges i dessa Medlemsvillkor. Vid omedelbar uppsägning vid vilken rättelse kan vidtas återbetalas outnyttjad medlemsavgift om sådan erlagts. Om medlemmen olovligen lånar ut sitt medlemskort till obehörig eller bryter mot villkoren om ”Doping eller annan grov misskötsamhet” har medlemmen inte rätt att vidta rättelse.

Utebliven betalning

Vid utebliven betalning av tre månadsavgifter är medlemmen och Actic överens om att samtliga återstående månadsavgifter för hela bindningstiden har förfallit till omgående betalning. Bristande täckning vi autogirodragningsförsök anses som utebliven betalning. Actic har vid tre uteblivna månadsbetalningar rätt att skicka en inbetalningsavi till medlemmen för samtliga återstående månadsavgifter vilken medlemmen har en skyldighet att betala.

Information om bankkontonummer

Om betalare önskar byta det konto varifrån gireringar görs vänder han/hon sig till den kontoförande banken som ska hantera detta. Kontonummer är en angelägenhet mellan kontoinnehavare och bank.

Avstängning vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt gällande Medlemskontrakt och allmänna villkor kommer medlemmen att avstängas från träning tills full betalning sker.

Minimiålder vid betalning via Autogiro

Minimiålder för tecknande av autogiromedlemskap hos Actic är 18 år. För medlemmar som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemskontakt samt betalningsansvar för dennes räkning.

Frysning av medlemskap

Medlemmen äger rätt att frysa sitt medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet samt vid arbete, studier eller militärtjänstgöring på annan ort mot uppvisande av intyg som styrker skälet till frysningen. Sådan frysning av sitt medlemskap kan ske med minst 1 månad och längst 12 månader i taget. Actic äger rätt att ta ut en avgift om 225 kr för varje påbörjad frysningsperiod. Frysning kan ske endast med hela månader och framåt i tiden. Under frysningsperioden kan medlemmen inte ta del av Actics utbud. Medlemskontraktet förlängs med den tid som Actic godkänner frysning för och ingen månadsavgift debiteras under frysningsperioden. I det fall medlemskapet är tecknat med kampanjpris förlängs det ej vid frysning.

Personuppgifter

Behandling av personuppgifter sker enligt vid var tid tillämplig dataskyddslagstiftning, däribland Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana personuppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR). Som registrerad har medlem alltid möjlighet till insyn i den behandling som sker av dennes personuppgifter. En medlem har bland annat även rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter korrigerade. För ytterligare information avseende medlems rättigheter och behandling av personuppgifter hänvisas till gällande personuppgiftspolicy, som finns på www.actic.se och på Actics träningsanläggningar.

Förlorad data och avbrott

Actic ansvarar inte för eller ersätter medlem för förlorad data under några omständigheter. Actics ansvar gentemot medlemmen är begränsat till skador som orsakats genom uppsåt från Actics sida. Under förutsättning att Actic inte agerat med uppsåt, ansvarar Actic inte heller för (a) förlust, skada eller annan konsekvens som kan drabba medlem på grund av fördröjda, förstörda eller förvanskade data, avbrott, icke levererade data, felaktigt levererade data eller liknande händelser, eller (b) konsekvenser som kan drabba medlem om en annan person eller medlem – medvetet eller omedvetet - skaffar sig tillgång till någons dataresurser och stör eller försvårar informationsöverföring. Medlem är också skyldig att hålla Actic skadeslöst från varje krav som annan medlem eller tredje part kan komma att rikta mot Actic som en följd av medlemmens användande av de tjänster som Actic tillhandahåller.

Rätt till data

Actic äger rätten till allt innehåll i tjänsterna och medlemmen förbinder sig att inte nyttja materialet annat än för personligt bruk inom ramarna för tjänstens tänkta användande. All spridning, kopiering eller delning av innehållet i tjänsten är förbjudet och kan resultera i skadeståndskrav mot medlemmen för ekonomiska förluster och andra kostnader som uppstår som följd. Innehållet som avses i detta stycke innefattar, men är inte begränsat till, källkod, immateriella tillgångar, instruktioner, passupplägg, video, bilder, grafik, logotyper, texter och programstrukturer. Medlemmen ska också hålla Actic skadelöst för krav som ställs mot Actic av tredje part som en konsekvens av att Medlemmen brutit mot förbudet i detta stycke.

Övrigt innehåll i tjänsten

Actic tar inget ansvar för det som skrivs i forum, bloggar och på andra ställen av andra medlemmar. Medlem ansvarar själv för att inte spara eller publicera innehåll i tjänsten som strider mot lag, förordningar, upphovsrätt eller på annat sätt inte är fritt att publicera eller använda. Medlemmen förbinder sig att hålla Actic skadelöst mot alla krav som uppstår till en följd av medlems publicering eller användande av sådant material.

Distansavtalslagen

Du har alltid 14 dagars ångerrätt när du tecknar ditt medlemskap på Actic.se eller via telefon. Om du ångrar ditt köp ber vi dig kontakta vår medlemsservice per mail kundsupport@actic.se eller telefon 08-51921100 innan ångerfristen går ut. Om du vill kan du använda dig av Konsumentverkets standardformulär som du hittar på Konsumentverkets hemsida. Återbetalning av betald medlemsavgift görs till dig så snart som möjligt efter att du meddelat oss om att du vill ångra ditt köp.

Avtal om autogiro

Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören.

Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till Autogiro

Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

Denna version av Actics medlemsvillkor publicerades 2020-12-07.
Sekretesspolicy

Du kan läsa vår sekretesspolicy här.